כלים לשימושך
פורטל מרכב"ה (למורשים בלבד)
מדריך למשתמש פורטל מרכב"ה
טפסים
תשלומים למשרד האוצר
צפייה בתלוש חכם (כרטיס חכם)
צפייה בתלוש חכם (ת.ז. וסיסמה)
 קישורים
הוראות תכ"ם
חוזרי החשב הכללי
תקשי"ר
בנק ישראל שערים יציגים
מחשבון המדדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אגף הכספים – משרד האוצר

מנהל אגף הכספים במשרד האוצר (החשב) כפוף לחשב הכללי ומנהל מעקב ופיקוח אחר התחייבויות של ארבעה גופים ממשלתיים: משרד האוצר – משרד ראשי, מינהל הדיור הממשלתי, מינהל הרכב הממשלתי והמדפיס הממשלתי.
 
פעילויות האגף
אגף הכספים נותן שירותי ניהול חשבונות הכוללים התנהלות מול ספקים, ניהול הכנסות וגביית חובות, ניהול תקציב והכנת דוחות כספיים. פעילות אגף הכספים מתבצעות מול ארבעה גופים מרכזיים: משרד האוצר - המשרד הראשי, מינהל הדיור הממשלתי, מינהל הרכב הממשלתי והמדפיס הממשלתי.
פורטל מרכב"ה
גישה לעובדי מדינה למערכת הרוחבית של משרדי הממשלה.
*הכניסה למורשים בלבד
כניסה לפורטל